Ing. Barbora Floriánová

Starostka MČ – Dolní Chabry

V Praze dne 30. 5. 2019

Vážená paní starostko,

navazujeme na koaliční jednání dne 14.5.2019 a na naše společná jednání ze dne 16.5.2019 a 22.5.2019, na kterých jsme Vám opakovaně sdělili naše zásadní výhrady ve věci soustavného porušování povinností při výkonu funkce starostky městské části Dolní Chabry a současně Vás vyzvali k přijetí osobní odpovědnosti.

Jelikož jste k dnešnímu dni na tyto výzvy zastupitelů nikterak nereagovala a nadále je ohrožována vážnost funkce starosty a důvěryhodnost Úřadu, jsme nuceni Vám opětovně sdělit následující skutečnosti.

Předně chceme uvést, abychom znovu nerozepisovali Vaše jednotlivá pochybení a neoprávněné zásahy do procesů správy Úřadu, že se plně ztotožňujeme s výtkami našich koaličních partnerů – zastupitelů z Volby pro Chabry uvedenými ve výzvě, která Vám byla zaslána dne 15.5.2019.

Dále jsme nuceni konstatovat, že jste podle našeho názoru výrazně změnila svoje chování a politické postoje deklarované před volbami a po volbách, čímž jste nenaplnila naše očekávání, a zejména očekávání našich voličů. Soustavnými neoprávněnými zásahy do Úřadu a nerespektováním pravomocí ostatních členů Rady MČ a zaměstnanců Úřadu jste vážně porušila „principy dobré veřejné správy“.

Naši důvěru jste ztratila také proto, že jste se jako nominantka Občanské demokratické strany zavázala, že Vaše úkony budou v souladu s naším programem a zásadní politické postoje budou před jejich prezentací konzultovány s vedením strany. To se bohužel nedělo a převážně jste jednala na vlastní pěst a proti zájmům, které reprezentujeme. Několikrát jsme Vás upozorňovali, že k zásadním jednáním je nutné mít pověření RMČ nebo ZMČ. Tuto základní povinnost jste opakovaně porušovala a bohužel včasným neplněním úkolů, ke kterým jste byla pověřena, jste nedostatečně hájila zájmy naší MČ a občanů.

Vaše působení v úřadu a jednání, kterého jste se dopustila, vážně poškozuje dobrou pověst městské části Dolní Chabry, ODS i našeho koaličního partnera VpCh a je v rozporu se zájmy našich občanů a voličů, které reprezentujeme. Mandát, který nám díky jejich důvěře vznikl, se musí řídit jejich vůlí a my v roli zastupitelů a radních máme být pouhými vykonavateli této vůle.

Jelikož pochybení, porušování, obcházení či nerespektování pravidel a našich vzájemných dohod jsou velmi závažná, jsme nuceni Vás opětovně vyzvat k rezignaci na funkci starostky a na nejbližším zasedání ZMČ k podání rezignace na mandát člena zastupitelstva.

S pozdravem

JUDr. Milan Golas                                        Ing. Miloslav Pexa

Předseda MS ODS Dolní Chabry              místopředseda MS ODS Dolní Chabry