Ulice V Kratinách a její pokračování je v Dolních Chabrech žhavé téma.

Toto sympatické propojení horní a dolní části Chaber je oázou pro místní procházky. V současné době, kdy Ústecká, Kobyliská, Na pěšině, Ládevská ani Žďárská neposkytují vhodný prostor ke klidné procházce, je tato panelová cesta svěžím závanem pro zelené a klidné propojení několika oblastí naší městské části. Naprosto nesouhlasím se současným zprůjezdněním Beranovky a k přivedení jakékoli další dopravy doprostoru kolem základní školy. Naopak, mám za to, že by  v této oblasti mělo dojít k vyšší kontrole dopravy.

Zúčastnila jsem se jako jediná zastupitelka Dolních Chaber všech jednání Magistrátuhl. m. Prahy o této kauze v posledních dvou letech a níže je takové malé shrnutí.

Poprvé jsem za záchranu Kratin vystoupila na jednání Zastupitelstva Magistrátu hl.města Prahy dne 27.4.2017. Toto jednání bylo v celé kauze zcela zásadní, neboť Magistrát měl k problému jen pohled z jedné strany a tedy by s velkou pravděpodobností změnu Beranovky schválil. Obeslala jsem nejdříve všechny magistrátní zastupitele samostatným dopisem s přílohami, aby pochopili důvody pro zachování stávající Beranovky, která vede kolem základní školy, a je důležitou klidovou komunikací. Tato aktivita přinesla své ovoce… Změna – Z 2844 –nebyla schválena. Tím však boj nekončil..

Další jednání se konalo 15.6.2017. Jednání o předchozích kauzách byla tak dlouhá, že problém ulice V Kratinách přišel na pořad jednání až kolem půlnoci. Pan starosta Malinaa pan Knobloch, kteříbyli najednání rovněž přítomni, vystoupilia hovořili pro změnu, tedy zprovoznění Beranovky.Já vystupovala samozřejmě proti prosazování této změny. Opět malý úspěch – změna nebyla schválena! Ale Z 2844 číhala ve spisech dál.

Sledovala jsem pozorně program ZHMP a na jednání zastupitelstva Magistrátu o Kratinách došlo letos, a to 14.6.2018.Za poslední rok si kauza získala větší pozornost, vznikly články a petice, Magistrát obesílalo hned několik  zastánců. Tentokrát se na jednání sešlo hned několik zastánců, pan starosta Malina byl rovněž přítomen, ale tentokrát se nejednalo vůbec, bod byl stažen z programu hned na počátku jednání zastupitelstva Magistrátu.

S politováním musím uvést, že za svá vystoupení ve prospěch Kratin na jednání Magistrátu jsem byla na našem chaberském zastupitelstvu i ve Zpravodaji hrubě napadána a urážena, několikrát mi byl vedením obce přednesen návrh na odstoupení z funkce zastupitelky Dolních Chaber. Důvody uváděné pro mé odstoupení jsou zcela nepravdivé, s úmyslem zdiskreditovat mou osobu. Moje opakovaná dobrá vůle tuto skutečnost smírně projednat byla vedením radnice odmítnuta naposledyletos 18.7.2018.

Jaká je situace ohledně Beranovky nyní?

Změna 2844 nebyla definitivně odmítnuta, stále existuje a jejího projednání se téměř jistě v následujících letech dočkáme. Beranovka je jako dopravní komunikace také zanesena v současném návrhu Metropolitního plánu hl.m. Prahy.

Jsem od počátku svázána s touto kauzou, a zůstávám ve spojení s Magistrátem od prvního vystoupení a budu samozřejmě za zachování Beranovky bojovat až do konce. Stejně odhodlaně chci prosazovat další rozvoj v této části Chaber. Vidím zde velký potenciál pro krásný park a komunitní centrum, které by bylo dalším kamenem v budování svěží a funkční tváře Dolních Chaber pro všechny.

Vaše Bára