Program a publikace2018-09-27T23:43:17+00:00

Náš program

Doprava a parkování

Řešení krizové situace v dopravě považujeme za jednu z hlavních programových priorit, a to včetně přípravy dlouhodobé koncepce rozvoje.

 • Zasadíme se o urychlené řešení neúnosné a stále se zhoršující dopravní situace v naší městské části, zejména v ul. Ústecká a Spořická, Doksanská a Kobyliská, a zajistíme instalaci semaforů na krizových místech.
 • Budeme aktivně podporovat vypracování objektivního posouzení trasy vnějšího okruhu s cílem prosazení tzv. regionální, severní varianty, která vyloučí tranzit kamionů z území naší městské části.
 • Nebudeme podporovat neefektivní a podle našeho názoru zbytečnou výstavbu nové tramvajové trati do Zdib.
 • Zasadíme se o zrušení současného systému parkování a budeme prosazovat možnost parkování našich občanů na celém území Prahy.
 • Necháme opravit silnice v Dolních Chabrech (ul. Měděnecká), které jsou v katastrofálním stavu.
 • Jednohlasně odmítáme rozšíření ďáblické skládky.
 • Dokončíme výstavbu chodníků a zastávek (např. do Čimic).
 • Budeme jednoznačně pokračovat v boji o zachování klidové zóny Beranovky.

Územní rozvoj a výstavba

Chabry bezpodmínečně potřebují koncepční střednědobý a dlouhodobý plán rozvoje, který jsme připraveni vyhotovit a prosazovat.

 • Stávající i nová obytná zástavba musí být doprovázena zajištěním kvalitní dopravní infrastruktury, veřejné vybavenosti a služeb.
 • Se zastupiteli hl. města Prahy se budeme aktivně podílet na zpracování a především dokončení nového územního plánu Prahy.
 • Nastavíme jasná pravidla pro spolupráci s investory za účelem rozvoje veřejné infrastruktury a vybavenosti území.
 • Naším cílem je transparentní projednávání plánování výstavby na území Dolních Chaber.
 • Prosadíme realizaci sportovišť, veřejných prostranství, parků a výstavbu komunitního centra.
 • Budeme řádně pečovat o stávající majetek a infrastrukturu a zajistíme její rozvoj a dobudování s pomocí efektivního využití dotačních programů.
 • Podpoříme vznik drobných obchodů a služeb.

Chytrý a efektivní úřad MČ

Úřad je služba občanům. Efektivní hospodaření se svěřenými prostředky pokládáme za samozřejmost.

 • Zajistíme další elektronizaci služeb bez nutnosti chodit na úřad.
 • Prosadíme větší otevřenost úřadu v kontaktu s občany. Otevřené dveře, ochota a aktivita jsou naprosto zásadní.
 • Budeme se snažit o aktivnější zapojení občanů do chodu obce, např. formou anket.
 • Snížíme podíl režijních nákladů úřadu na celkovém rozpočtu. Ušetřené finance využijeme pro podporu aktivit dětí, sportovců a seniorů.
 • Nebudeme nerozvážně zadlužovat Dolní Chabry, ale naopak maximálně využijeme vhodných dotačních programů, které dnes patří mezi standardní formy financování rozvoje obcí. 

Vzdělávání

Kvalitní vzdělání je pro děti přínosem na celý život.

 • Dobré školství je zárukou úspěšné budoucnosti, proto budeme pokračovat v celkové modernizaci, dostavbě a dovybavení ZŠ Spořická.
 • Budeme podporovat kvalitní profesní rozvoj učitelů a zároveň osobnostní rozvoj dětí se zaměřením na kreativní a kritické myšlení a intenzivnější jazykové vzdělávání.
 • Zajistíme modernizaci a renovaci všech školních objektů v majetku MČ.
 • Naše práce je založena na plánování a rozumném výhledu do budoucnosti, a proto již komunikujeme s možnými zájemci o realizaci další, nové školy.
 • Naší prioritou je zajištění dostatečného počtu míst ve školkách a škole pro všechny místní děti.

Naši senioři si zaslouží tu nejlepší péči

Péče o seniory je znakem vyspělé a slušné společnosti. Právě naše nejstarší generace se o Chabry starala před námi a vytvořila z nich krásné místo pro život. Je naší povinností jim tuto starost oplatit.

 • Budeme trvale zlepšovat podmínky pro aktivní život našich seniorů tak, jak to bylo vždy naší tradicí.
 • Zasadíme se o udržení dostupných a kvalitních zdravotnických služeb v Chabrech.
 • Podpoříme výstavbu domu seniorů v Dolních Chabrech.
 • Navážeme na bohaté zkušenosti z pořádání společných akcí a výletů.

Kultura a podpora místních podnikatelů, občanů, spolků a aktivit

Společenský a kulturní život považujeme za důležitý, protože posiluje dobré mezilidské vztahy a vazbu na území městské části.

Kultura spojuje a Chabry mají dlouhou tradici v pořádání mnoha společenských i kulturních akcí.

 • I nadále budeme podporovat místní tradiční hodnoty a spolky, jako je například Sokol a OSOP.
 • Budeme se snažit o obnovu a udržování původních tradic i rozvoj sousedských vztahů, např. v podobě stavění májky, sousedských slavností a dalších společenských akcí.
 • Podporujeme činnost chaberských divadelníků a další aktivity, kterým má Chaberský dvůr sloužit. Dále je rozšíříme o dílny, akce i zájmové činnosti, zejména pro děti a pro seniory.
 • Budeme usilovat o důslednou a citlivou obnovu chaberských památek a významných lokalit.
 • Podpoříme místní podnikatele, řemeslníky a živnostníky.

Sport a zdravý životní styl

Pohyb a zdravý životní styl jsou klíčem ke kvalitnímu životu.

 • Vypracujeme a prosadíme dlouhodobý plán rozvoje sportu a stanovíme priority s cílem zajistit jeho dostupnost pro všechny občany.
 • Zajistíme obnovu a rozšíření sportovišť.
 • Budeme maximálně podporovat sportování dětí a mládeže a zlepšíme podmínky pro sport a volnočasové pohybové aktivity.
 • Obstaráme finanční prostředky na dovybavení a modernizaci stávajících sportovišť.
 • Budeme podporovat rozvoj sportovních klubů, spolků a Sokola.
 • Zajistíme a připravíme výstavbu nové víceúčelové sportovní haly.
 • Zasadíme se o vybudování nových cyklostezek.
 • Za prioritu považujeme dokončení modernizace, resp. dostavby fotbalového areálu SK Chabry a celkovou rekonstrukci sokolovny.

Zeleň, veřejná prostranství a životní prostředí

Dolní Chabry si zaslouží více zelených ploch a klidových zón i uvnitř městské části. Zdravé, čisté a klidné prostředí je základem pohodového života.

 • Opravíme chodníky, schody a zákoutí.
 • Budeme usilovat o větší čistotu veřejných prostranství a ulic včetně úklidu psích exkrementů.
 • Podpoříme výsadbu zeleně na veřejných plochách.
 • Naší prioritou je vytvoření volnočasového areálu s pestrým využitím v oblasti za školou a v Nových Chabrech.
 • Instalujeme více odpadkových košů a zajistíme častější úklid v okolí popelnic.
 • Nadále budeme prosazovat klidovou zónu v oblasti Beranovky – ulice V Kratinách.

 Bezpečné Chabry

Pocit bezpečí je pro spokojený život ve městě zcela zásadní.

 • Zasadíme se o udržení bezpečnosti v obci a zamezení nárůstu obecné i drobné kriminality a vandalismu.
 • Zařídíme lepší osvětlení veřejných prostranství.
 • Chceme do Chaber vrátit stálou služebnu městské policie.
 • Budeme podporovat preventivní programy zaměřené na rizikové chování a kriminalitu, a to nejen pro děti, ale i pro seniory.

Jsme ODS a NEZÁVISLÍ a ucházíme se o Vaše hlasy, abychom mohli realizovat náš program TRADICE A BUDOUCNOST pro silné Dolní Chabry.

Poctivá práce a rozumná řešení.

Volte ty nejlepší – volte číslo 1!